Публікації

2024

 1. Boshkova I. L., Volgusheva N. V., Boshkov L. Z., Kapauz K. O. Experimental studies of grain drying with mw – convective cyclic energy supply // SWorldJournal. – 2024. – Issue №23. – Part 1. – P. 46-50.
 2. Viktor Svitlytskyi, Sergii Iagodovskyi, Iryna Boshkova. Investigation of drill string dynamics using probabilistic methods // Technology and system of power supply. – 2024. Vol. 1. – No. 1/1 (75). – Industrial and technology systems. – P. 6-10.

2023

 1. Палеонтологія / В.М. Світлицький. – К.: Азбука, 2023. – 448 с.
 2. Бошкова, І., Волгушева, Н., Бошков, Л., Бондаренко, О., Гречановський, А. Сучасні тенденції використання термохімічних акумуляторів теплоти сонячної енергії на прикладі цеолітів // Refrigeration Engineering and Technology. – 2023. – No 59 (1). – P. 66-72. https://doi.org/10.15673/ret.v59i1.2609.
 3. Irуna Boshkova, Oksana Evaluation of the efficiency of microwave heating of soils. Industrial and technology systems: technology audit and production reserves 2023. № 4/1(72), 40-47. https://10.15587/2706-5448.2023.286551.
 4. Бошкова, І., Волгушева, Н., Бошков, Л., Бондаренко, О., Гречановський, А. Аналітичне дослідження процесу сушіння цеолітів у мікрохвильовому полі // Refrigeration Engineering and Technology. – 2023. – № 59 (2). – P. 136-142. https://doi.org/10.15673/ret.v59i2628.
 5. Titlov O.S., Bilenko N.O., Osadchuk E.O. Increase in the energy efficiency of water receiving systems from the atmospheric air using solar thermal energy// Monographic series «European Science». Science for modern man: Environmental, energy and economic aspects of modern technologies. – 2023. – Book 16. – Par- t 2. P.79-116.
 6. Дьяченко, Т. В., Гаранін, Є. В., Тишко, Д. П. (2023). Розгляд зрідженого природного газу як альтернативного джерела газопостачання України // Technology Audit and Production Reserves. – No 3/1 (71). – P. 30–37. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.283160.
 7. Diachenko T., Garanin Y., Tyshko. (2023). Consideration of Liquefiednatural Gas As an Alternativesource of Gas Supply To Ukraine // Technology Audit and Production Reserves. – №3/1 (71). – P.30-37. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.283160.
 8. Titlov Oleksandr, Vasyliv Oleh, Osadchuk Yevhen. Development of absorption water-ammonia refrigerating machines for operation in the systems for extracting water from atmospheric air // 10th IIR Conference: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies. – Ohrid. – 2023. – P. 317-324. https://doi.org/10.18462/iir.nh3-co2.2023.0038.
 9. Oleksandr Titlov, Tetiana Hratii. (2023). Development of a new type of household appliances – refrigerators with a heating chamber // ScienceRise. -No 1 (84). – P. 3-15. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2022.002856.
 10. Гратій, Т., Тітлов, О. (2023). Підвищення енергетичної ефективності комбінованих абсорбційних холодильних приладів. Холодильна техніка та технологія, 59(1), 14-31. https://doi.org/10.15673/ret.v59i1.2616
 11. Berezovska, L., Titlov, O. (2023). Analysis of the possibilities of increasing the energy efficiency of absorption refrigeration appliances through the use of refrigerating accumulators //Technology Audit and Production Reserves. – No 4 (3 (72). – P. 43-49. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.286709.
 12. Березовська, Л.,  Тітлов, О. (2023). Аналіз перспектив застосування абсорбційних холодильних систем з альтернативними джерелами теплової енергії // Refrigeration Engineering and Technology. – No 59 (1). – P. 73-83. https://doi.org/10.15673/ret.v59i1.2615.
 13. Березовська, Л., Тітлов, О. (2023). Експериментальні дослідження абсорбційних холодильних приладів при роботі з сонячними панелями // Refrigeration Engineering and Technology.P. 97-108. https://doi.org/10.15673/ret.v59i2.2631.
 14. Титлов А.С., Биленко Н.А., Осадчук Е.А. Получение воды из воздуха // Електронний ресурс: https://un-sci.com/ru/2023/10/01/povyshenie-energeticheskoj-effektivnosti-sistem-polucheniya-vody-iz-atmosfernogo-vozduha-s-ispolzovaniem-solnechnoj-teplovoj-energii/?fbclid=IwAR1Ilz6FrIvNoGMEPQvcYhdJjxwXOK1lX20Vl5du-eco1FkwaLN4ldOSSeM/
 15. Петушенко, С., Тітлов, О. (2023). Розробка систем охолодження для первинної низькотемпературної обробки та зберігання зерна дрібнонасіннєвих культур  // Refrigeration Engineering and Technology. – No  59 (3). – P. 167-181. https://doi.org/10.15673/ret.v59i3.2661.
 16. Березовська, Л., Тітлов, О. (2023). Результати термодинамічного аналізу типових абсорбційних холодильних агрегатів // Refrigeration Engineering and Technology. – No 59 (3). – P. 182-190. https://doi.org/10.15673/ret.v59i3.2665.
 17. Svitlytskyi, V., Sahala, T. (2023). Adjustment of the axial load on the bit when hole deepening by using the screw mechanism // Technology Audit and Production Reserves. – No 1 (69). – P. 40–44. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.275242.
 18. Лапардин, Н. И. Вязкость и фазовое равновесие жидкость-пар смеси смазочного масла ISO 10 с изобутаном R290 / Н. И. Лапардин // Казахстан – Холод 2023: сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Алматы, 27 апреля 2023 г. / Алмат. технол. ун-т. – Алматы, 2023. – С. 5–9: табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. https://maxteniz.kz/conf2023/proceedings/
 19. Ніколов, С.І. Експериментальне вимірювання в’язкості синтетичного компресорного масла ISO 68 / С.І. Ніколов М. І. Лапардін М. І. // Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні про-блеми енергоресурсозбереження та екології» – Одеса, 13-14 грудня 2023 р. / ОДАБА. – Одеса, 2023 С. 20–23: табл., рис. https://odaba.edu.ua/upload/files/Programa_APERE_Odesa_2023.pdf

2022

 1. Аналітичне дослідження сушки щільного шару сипких матеріалів у мікрохвильовому полі / І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, К. О. Капауз, А. І. Фелонюк, О. С. Бондаренко. Refrigeration Engineering and Technology. 2022. Т. 58, № 2. С. 98–105. URL: https://doi.org/10.15673/ret.v58i2.2379.
 2. Boshkova I., Mukminov I. Mathematical modeling of the heat transfer process in a dense blown layer of granular material. ScienceRise. 2022. No. 6. P. 10–17. URL: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2022.002825.
 3. Experimental study of a pilot unit of a ground regenerator for greenhouses / I. Mukminov, Natalya Volgusheva, Catherina Georgiesh, Irina Boshkova. ScienceRise. 2022. Vol. 2. P. 3–10. URL: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2022.002411.
 4. Tsoy, A., Titlov, O., Granovskiy, A., Koretskiy, D., Vorobyova, O., Tsoy, D., Jamasheva, R. Improvement of refrigerating machine energy efficiency through radiative removal of condensation heat// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – №1 (8 (115)). – PP. 35–45.
 5. Біленко Н., Тітлов О., & Нікітін Д. Оцінка термодинамічної ефективності абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів на основі аналізу ексергетичних втрат в їх елементах// Refrigeration Engineering and Technology. – 2022. – №58(2). – PP. 106-114.
 6. О. Б. Василів, О. С. Тітлов, Д. М. Нікітін та ін. — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теплохолодотехніка та альтернативні і відновлювані джерела енергії” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” ден. та заоч. форм навчання. – Одеса : ОНТУ, 2022. — 51 с. — Електрон. текст. дані.
 7. Титлов А.С., Осадчук Е.А. Анализ климатических особенностей регионов преимуще-ственного применения систем получения воды из атмосферного воздуха// Сб. докл. межд. науч-техн. конф “Казахстан-Холод 2022”: С. – 2022. – Алматы: АТУ. – С.50-54.
 8. Ihor Mukminov, Natalya Volgusheva, Catherina Georgiesh, Irina Boshkova. Experimental Study Of A Pilot Unit Of A Ground Regenerator For Greenhouses// Innovative technologies in industry. – 2022. – No. 2 (79). – PP. 3-10.
 9. Дьяченко Т.В. Технологія переробки важкої фракції, що виникає у процесі зрідження природного газу // Збірник тез доповідей 82 накової конференції викладачів університету. – 2022. – Одеса: ОНТУ. – С. 296-299.
 10. Bondarenko V.L., Diachenko O.V., Diachenko T.V. (2022). Analysis of Industrial LNG Production Technologies // Chemical and Petroleum Engineering. – Vol. 57. – P. 985–996. https://doi.org/10.1007/s10556-022-01036-w.
 11. Е. І. Альтман, Н. В. Волгушева, І. Л. Бошкова, М. М. Кологривов, А. В. Арику. Сучасні методи моделювання багатофазних течій у трубопроводах нафтогазової галузі// Refrigeration Engineering and Technology. – 2022. – Т.58, Вип:1. – С.31-39.
 12. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, К. О. Капауз, А. І. Фелонюк, О. С. Бондаренко. Аналітичне дослідження сушки щільного шару сипких матеріалів у мікрохвильовому полі// Refrigeration Engineering and Technology.  – 2022. – Т. 58, Вип. 2. – С.98-105.
 13. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, О.С. Тітлов, Е. І. Альтман, А. В. Арику. Обґрунтування застосовності мікрохвильового нагрівання нафтопродуктів у залізничних цистернах// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2022. – 2(83). – С.46-53.
 14. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, Л. З. Бошков, М. Д. Потапов. Тепловий розрахунок плоского сонячного колектора-водонагівача// Холодильна техніка та технології. – 2022. – Т.58. –  № 3. – С.156-163.
 15. Бошкова, І.Л., Н.В. Волгушева, О.С. Тітлов, і Е.І. Альтман. (2022). Аналіз доцільності використання газових акумуляторів для захисту нафтопроводів від гідравлічних ударів // Refrigeration Engineering and Technology. – No 58 (4). – P, 228-234. https://doi.org/10.15673/ret.v58i4.2570.
 16. Тітлов, О.,  Гратій, Т. (2022). Підвищення енергетичної ефективності абсорбційних холодильних приладів// Refrigeration Engineering and Technology. – No 58(4). – P. 204-215. https://doi.org/10.15673/ret.v58i4.2569.

2021

 1.  І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, Е. І. Альтман, І. І. Мукмінов, А. П. Гречановський. Аналіз ефективності тепличного ґрунтового регенератора з гранульованою насадкою// Refrigeration Engineering and Technology. – 2021. – Т.56, Вип.3-4. – С.133-139.
 2. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, М. Д. Потапов, Н. О. Колесниченко, О. С. Бондаренко. Рішення завдань теплопровідності в тілі при дії двох джерел теплоти.// Refrigeration Engineering and Technology. – 2021. – Т.56, Вип.3-4. – С.146-155.
 3. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, О. С. Тітлов, Е. І. Альтман, І. І. Мукмінов. Дослідження ефективності мікрохвильового нагріву нафтопродуктів// Refrigeration Engineering and Technology. – 2021. – Т.57, Вип.2. – С.98-105.
 4. І. І. Мукмінов, І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, Е. І. Альтман, М. Д. Потапов. Теоретичне та експериментальне дослідження теплообміну в каналі з гранульованою насадкою// Refrigeration Engineering and Technology. – 2021. – Т.57, Вип.4. – С.264—272.
 5. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, І. І. Мукмінов, О. С. Бондаренко, О. А. Паскаль. Вивчення перспектив застосування цеолітів для теплових акумуляторів// Refrigeration Engineering and Technology. – 2021. – Т. 57, Вип.3. – С.196-205.

2020

 1. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, О. С. Тітлов, К. В. Георгієш, Л. В. Іванова. Аналіз термоакустичних коливань тиску в каналах при кипінні недогрітої рідини// Refrigeration Engineering and Technology. – 2020. –  Т.56, Вип. 1-2. – С.4-10.
 2. I. Boshkova, N. Volgusheva, L. Boshkov, M. Potapov, N. Kolesnychnko, B. Demianchuk, O. Lapkin. Testing a microwave device for the treatment of plant materials by various technologies// East-European Journal of Enterprise Technology: Applied physics. – 2020. – Vol. 2/5 (104). – Р. 64-71.
 3. Boshkova I., Volgusheva,N., Solodka A., Mukmino, I., Bondaren, O. Development of a soil regenerator with a granular nozzle for greenhouses// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 202. – Vol. 4(8-106). – P.14-20.
 4. Boshkova I., Volgusheva N.V., Boshkov L.Z. Аnalytical study of temperature field during microwave drying of the material// Journal of Physics: Conference Series. – 2020. – Vol.1683(2).

2019

 1. Бошкова І.Л., Волгушева Н.В., Солодка А.В., Бошков Л.З Дослідження теплообміну наскрізного потоку газу з щільним рухомим шаром гранульованого матеріалу // Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2019. – № 3(26).–15-18. .
 2. Бошкова И.Л., Волгушева Н.В., Колесниченко Н.А., Бошков Л.З., Паскаль А.А. Энергетическая эффективность нагрева диэлектрических материалов в микроволновом поле // Вчені записки таврійського національного університету імені В.I. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69). – Ч.2 – № 4. – С. 6-11.
 3. І. Л. Бошков, А. С. Тітлов, Н. В. Волгушева, Н. О. Колесніченко, Т. А. Сагала. Модернізація системи охолодження магнетронів малої потужності// Холодильна техніка та технології. – 2019. – Т. 55. – № 3. – С.158-164.
 4. І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, М. Д. Потапов. Дослідження явищ теплопровідності при мікрохвильовому сушінні матеріалу// Холодильна техніка та технології. – 2019. – № 55 (4). – С.205-210.
 5. И. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева, А.И. Солодкая, Л.З. Бошков. Методика теплового расчета теплоутилизатора с неподвижным плотным слоем гранулированного материала // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ». – 2019. — № 5 (1330). – С. 3-9.
 6. I. Boshkova, N. Volgusheva, A. Titlov, S. Titar, L. Boshkov. Assessment of efficiency of drying grain materials using microwave heating// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 1/8 (97). – P.78-85.
 7. Boshkova I., Titlov A., Volgusheva N., Kolesnychenko N., Sagala T. Designing a system of liquid cooling for industrial microwave installations// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – №4/5 (100). – 6.5-70.
 8. I. Boshkova, O. Titlov, N. Volgusheva, C. Georgiesh, Т. Sahala. Procedure for calculating the thermoacoustic pressure fluctuations at boiling subcooled liquid// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 6/8 (102). – С.47-54.

2018

 1. Бошкова И. Л., Волгушева Н. В., Бошков Л. З. Мікрохвильова обробка рослинного субстрату для дереворуйнуючих грибів// Екологічні науки : науково-практичний журнал. – К. : ДЕА. – 2018. – № 1(20). – Т. 1. – С. 121-126.
 2. Бошкова И. Л., Волгушева Н.В. Изучение эффективности микроволновой обработки материалов растительного происхождения // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: НТУ. «ХПИ». – 2018. – № 9 (1285). – С. 15-21.
 3. І. Л. Бошкова, Е. І. Альтман, І. І. Мукмінов. Ефективність використання зануреного теплообмінника в теплообмінника в сірчанокислотному хімічному реакторі з нерухомим шаром каталізатора // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві/ Міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 81-85.
 4. Солодкая А. В., Бодюл Е. С., Альтман Э. И. Аналитическое исследование теплопереноса в плотном слое гранулированного материала с внутренними источниками теплоты // Холодильна техніка і технологія. Одеса. – 2018. – Т. 54(2). – С.36-42.
 5. Бошкова И.Л., Волгушева Н.В., Бошков Л.З., Бодюл. Аналитическое исследование нагрева диэлектрического материала в микроволновом поле// Холодильна техніка та технологія. – 2018. – Т. 54. – Вип. 3. – С. 47-53.
 6. A. Kholodkov, E. Osadchuk, A. Titlov, I. Boshkova, N. Zhykhareva. Improving the energy efficiency of solar systems for obtaining water from atmospheric air// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – 3/8 (93). – P. 41-51.