Publications

2023

  1. Titlov O.S.Bilenko N.O., Osadchuk E.O. Increase in the energy efficiency of water receiving systems from the atmospheric air using solar thermal energy// Monographic series «European Science». Science for modern man: Environmental, energy and economic aspects of modern technologies. – 2023. – Book 16. – Par- t 2. P.79-116.

2022

  1. І. Л. БошковаН. В. ВолгушеваО.С. ТітловЕ. І. АльтманА. В. Арику. Обґрунтування застосовності мікрохвильового нагрівання нафтопродуктів у залізничних цистернах// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2022. – 2(83), 46-53.
  2. Tsoy, A., Titlov, O., Granovskiy, A., Koretskiy, D., Vorobyova, O., Tsoy, D., Jamasheva, R. Improvement of refrigerating machine energy efficiency through radiative removal of condensation heat// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – №1 (8 (115)). – PP. 35–45.
  3. Біленко Н.Тітлов О., & Нікітін Д. Оцінка термодинамічної ефективності абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів на основі аналізу ексергетичних втрат в їх елементах// Refrigeration Engineering and Technology. – 2022. – №58(2). – PP. 106-114.
  4. О. Б. ВасилівО. С. Тітлов, Д. М. Нікітін та ін. — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теплохолодотехніка та альтернативні і відновлювані джерела енергії” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” ден. та заоч. форм навчання. – Одеса : ОНТУ, 2022. — 51 с. — Електрон. текст. дані.
  5. Титлов А.С., Осадчук Е.А. Анализ климатических особенностей регионов преимуще-ственного применения систем получения воды из атмосферного воздуха// Сб. докл. межд. науч-техн. конф “Казахстан-Холод 2022”: С. – 2022. – Алматы: АТУ. – С.50-54.
  6. Ihor Mukminov, Natalya VolgushevaCatherina GeorgieshIrina Boshkova. Experimental Study Of A Pilot Unit Of A Ground Regenerator For Greenhouses// Innovative technologies in industry. – 2022. – No. 2 (79). – PP. 3-10.
  7. Дьяченко Т.В. Технологія переробки важкої фракції, що виникає у процесі зрідження природного газу // Збірник тез доповідей 82 накової конференції викладачів університету. – 2022. – Одеса: ОНТУ. – С. 296-299.